ระยะที่ 1 การอบรม เชิงปฏิบัติการ“ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”

ระยะที่ 2 การติดตามผลการพัฒนา

ระยะที่ 3 สรุปผลการดำเนินโครงการ


สื่อการเรียนรู้

การใช้งาน Klass เบื้องต้น

การตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro

การตัดต่อวิดีโอด้วย camtasai